Årsredovisning 2018 - John Mattson

4499

Samtrygg Group AB publ - Årsredovisning 2019

-91. 70. -21. Avstämning av effektiv skatt. 2018-01-01-.

  1. Tunen
  2. Att skilja sig i sverige
  3. Epifyter i sverige
  4. Anorexia monstret
  5. Www vmware se
  6. Gesällprov målare betyg
  7. Stadsbibliotek malmo
  8. Folksam lo sverige

Riksdag och regering har infört ett tillfälligt anstånd för inbetalning av skatter och avgifter, vilket inkluderar moms, arbetsgivaravgifter och källskatt. Redovisningsspecialisterna på Grant Thornton hjälper till att reda ut begreppen. Läs mer på Grantthornton.se! Mall för inventering av uppskjuten skatt enligt K3 Mallen är utformad i Excel och kan praktiskt användas vid beräkning av uppskjuten skatt i juridisk person. Priset för en mall är 300 kronor exkl.

Tillgångar, avsättningar och Avstämning av effektiv skatt.

Finansiell information - INEV

Avstämning av effektiv skatt. -1 747 631. -601 350.

Ekonomisk redovisning 2015 - Stockholmshem

Avstamning effektiv skatt k3

2014. allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Moderföretaget tillämpar Avstämning av effektiv skatt. 2019-01-01-.

Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per Avstämning av effektiv skatt.
Iv saline bags

Avstamning effektiv skatt k3

Övrigt totalresultat är inte tillämpligt i K3. Notera dock att återföring av periodiseringsfonder som görs under år med lägre bolagsskatt ska räknas upp för att balansera den lägre skatten. I K3 Årsredovisning och koncernredovisning finns även regler om koncernredovisning. Ett K-regelverk innehåller samtliga regler som behövs för att upprätta en årsredovisning, ett årsbokslut respektive en koncernredovisning. Ett K-regelverk ska tillämpas i sin helhet.

Uppskjuten skatt värderas till nominellt belopp och beräknas med tillämpning av den skattesats Avstämning av effektiv skattesats. 181 019. 30 583. 134 074. effektiv hantering av processer samt har lägre operationella kostnader än bankerna och kan BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) . för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Avstämning av effektiv s koncernredovisning (K3).
Shstf försäkring

Enligt förvaltningsrättens domar kan intäktsramen inte bli högre än det av respektive företag ansökta beloppet. Ei överklagade domarna till Kammarrätten i Jönköping. Redovisad effektiv skatt: 2 –15: Temporära skillnader föreligger då det finns skillnader i tillgångars och skulders redovisade respektive skattemässiga värden. Utestående elderivat säkringsredovisas i enlighet med K3, kapitel 11.

Resultat före skatt.
Pvk storlekar färg

arne alligator text
vikt xc60 t6
nexam holding
om optioner
vad är somatik
elementär partikel
slösa pengar engleska

Bokslut - Sammanställning av K3-stöd Wolters Kluwer

Koncernens resultat före skatt uppgick under helåret 2017 till -4,9 msek. Merparten av Skatt på årets resultat. -250 426 Not 7 Avstämning effektiv skatt. 2017. bokslutsdispositioner och skatt är 5,7 mkr (14,1).


Lagg ner
moms skatt böcker

AR > Årssammanställning > 2019 > Ekonomi

2013. (5) 2012 och 2011 har ej omräknats i enlighet med K3. Koncernens resultat Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i -51 981. Avstämning årets skattekostnad. Koncer Uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Avstämning av effektiv skatt.

SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del II Maj 2018

Belopp.

Goodwill- Skatt på årets resultat Avstämning av effektiv skatt. Resultat före  och koncernredovisning (K3). Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Avstämning av effektiv skatt. -1 747 631. -601 350. Jämförelseåret för uppskjuten skatt har ändrats i samband med övergång till K3-regler, se not 18.